ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
´╗┐ADRCD"5151832""5151833""7226068""7177612""7063027"
GKZ"10101""10101""10101""10101""10101"
OKZ"00001""00001""00002""00002""00002"
PLZ"7000""7000""7000""7000""7000"
SKZ"000001""000001""000002""000002""000002"
ZAEHLSPRENGEL"10101000""10101000""10101020""10101020""10101020"
HAUSNRTEXT""""""""""
HAUSNRZAHL1"2""4""5""7""8"
HAUSNRBUCHSTABE1""""""""""
HAUSNRVERBINDUNG1""""""""""
HAUSNRZAHL2""""""""""
HAUSNRBUCHSTABE2""""""""""
HAUSNRBEREICH"keine Angabe""keine Angabe""keine Angabe""keine Angabe""keine Angabe"
GNRADRESSE"0""0""0""0""0"
HOFNAME""""""""""
RW"14363.18""14343.99""12768.87""12796.99""12744.94"
HW"300905.51""300940.31""300096.35""300087.71""300154.40"
EPSG"31256""31256""31256""31256""31256"
QUELLADRESSE"B""B""B""B""B"
BESTIMMUNGSART"V""V""F""V""V"
STRASSE"Josef Stanislaus Albach-Gasse""Josef Stanislaus Albach-Gasse""Untere Kirchberggasse""Untere Kirchberggasse""Untere Kirchberggasse"